ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 150 150 Kωνσταντίνος Χολέβας

Attachment-1

Κωνσταντῖνος Χολέβας – Πολιτικός Ἐπιστήμων

Ἡ ὕλη τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν (Ν.Π.Σ.) γιά τά Θρησκευτικά δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τῆς 13.9.2016 καί ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀναστάτωση στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Παιδείας. Ἡ συνταγματικότητα καί ἡ ἐν γένει νομιμότητα τοῦ Νέου Προγράμματος θά κριθεῖ ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου κατατέθηκαν προσφυγές γονέων καί θεολόγων. Ἡ οὐσιαστική ἀποδόμηση τοῦ Νέου Προγράμματος ἔγινε μέ πλούσια τεκμηρίωση ἀπό τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο μέ τήν ἐπιστολή του τῆς 27.9.2016 πρός τόν Πρωθυπουργό καί τούς πολιτικούς ἀρχηγούς.

Στίς γραμμές πού ἀκολουθοῦν θά καταθέσω τίς δικές μου ἐνστάσεις, συνοψίζοντας καί πολλές ἀπό τίς παρατηρήσεις πού ἐγράφησαν ἤ ἀκούσθηκαν ἐπί τοῦ θέματος αὐτοῦ κατά τό τελευταῖο τρίμηνο.

  1. Διαφωνῶ μέ τό Ν.Π.Σ. γιά τά Θρησκευτικά διότι δέν προηγήθηκε διάλογος μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν Πανελλήνιο Ἕνωση Θεολόγων. Ὁ διάλογος γίνεται τώρα ἐκ τῶν ὑστέρων καί κατόπιν ἐντόνου διαμαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

  2. Διερωτῶμαι γιατί δέν δίδονται στή δημοσιότητα τά πορίσματα τῆς πιλοτικῆς διδασκαλίας τοῦ Ν.Π.Σ. πού ἔγινε σέ ὁρισμένα Γυμνάσια. Τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς κρατᾶ τά ἀποτελέσματα καί τήν κριτική μαθητῶν καί διδασκόντων σάν ἑπτασφράγιστο μυστικό. Ὅποτε, ὅμως, δίδεται ἡ εὐκαιρία σέ διδάξαντες τό πιλοτικό πρόγραμμα νά ἐκφρασθοῦν δημοσίως –π.χ. σέ ἡμερίδα στή Βέροια- ἠ κριτική εἶναι σκληρή καί σαφῶς ἀρνητική.

  3. Καί ἄν μέν γιά τίς τρεῖς τάξεις τοῦ Γυμνασίου δεχθοῦμε ὅτι ὑπῆρξε ἐπί δύο χρόνια πιλοτικό πρόγραμμα- μέ ἄγνωστα ἀποτελέσματα ἐπισήμως- στό Δημοτικό καί στό Λύκειο γιατί ἐπεβλήθη τό Ν.Π.Σ. χωρίς τήν παραμικρή δοκιμαστική ἐφαρμογή;

  4. Διαφωνῶ ριζικά μέ τήν πολυθρησκειακή φιλοσοφία τοῦ μαθήματος καί μέ τή συρρίκνωση τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὅπως δέν εἶναι δυνατόν στά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ νά διδάξεις π.χ. τή λέξη «μολύβι» σέ ἑπτά γλῶσσες ταυτοχρόνως, ἔτσι καί δέν εἶναι δυνατόν νά τούς μιλᾶς ἀπό τήν Τρίτη Δημοτικοῦ γιά Ἰνδουισμό καί ἄλλα θρησκεύματα πρίν κάν τούς μιλήσεις γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό.

  5. Θεωρῶ παιδαγωγικά, ἐθνικά καί δημοκρατικά ἀπαράδεκτο νά χάνεται ὁ ἠθοπλαστικός χαρακτήρας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καί νά μετατρέπεται τό μάθημα σέ κουραστική ἀφήγηση ξερῶν πληροφοριῶν γιά ἔθιμα καί δοξασίες ἄλλων λαῶν καί πολιτισμῶν μέ σαφῆ ὑποβάθμιση καί ἀλλοίωση τῶν στοιχείων τῆς ἑλληνορθόδοξης κληρονομιᾶς.

  6. Ἐνίσταμαι ὡς Χριστιανός Ὀρθόδοξος ὅταν βλέπω τήν προσπάθεια τῶν συντακτῶν τοῦ Ν.Π.Σ. νά παρουσιάσουν τόν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό σάν ἕναν περιπλανώμενο πρόσφυγα-δάσκαλο δίδοντας λανθασμένη εἰκόνα γιά τόν Θεάνθρωπο στά παιδιά μας. Τά μεταλλαγμένα Θρησκευτικά ἀσεβοῦν πρός τήν κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐξ ἄλλου σέ καμμία ἀπό τίς δέκα τάξεις τῆς Στοιχειώδους καί Μέσης Παιδείας δέν παρουσιάζεται ὁλοκληρωμένη ἡ ζωή καί ἠ διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Καινή Διαθήκη διδάσκεται ἐλλιπῶς καί ἡ Παλαιά Διαθήκη ἔχει σχεδόν ἐξαφανισθεῖ!

  7. Θεωρῶ προκλητική, ἐσφαλμένη καί ἀποπροσανατολιστική τήν παρουσίαση τῶν Ἁγίων τῆς πίστεώς μας ὡς ἀντιστοίχων καί ἰσοτίμων μέ πολιτικά πρόσωπα ἄλλων χωρῶν καί μέ σοφούς ἄλλων θρησκειῶν. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος δέν μπορεῖ νά διδάσκεται κάτω ἀπό τήν ἴδια ἑνότητα μέ τόν Μαχάτμα Γκάντι, Ἰνδό πολιτικό καί εἰρηνιστή, καί μέ τόν Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ, Ἀμερικανό μαχητικό ὑποστηρικτή τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Σεβαστοί οἱ ἀγῶνες αὐτῶν τῶν προσωπικοτήτων, ἀλλά δέν εἶναι σωστό νά ταυτίζονται μέ τήν ἁγιότητα τῶν σεβασμίων μορφῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

  8. Αἰσθάνομαι δυσάρεστη ἔκπληξη ὅταν ἀνακαλύπτω ὅτι στό ὄνομα τῆς δῆθεν προόδου οἱ ἁρμόδιοι τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς μεταφέρουν στά ἑλληνικά σχολεῖα κάθε τί ἀποτυχημένο ἀπό τήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Ἡ θεωρία τοῦ «θρησκευτικοῦ ἐγγραμματισμοῦ», στήν ὁποία βασίζεται τό Ν.Π.Σ. δοκιμάσθηκε στήν Ἀγγλία καί ἀπέτυχε. Τώρα πλέον στά ἀγγλικά σχολεῖα τό μάθημα ἔχει στραφεῖ ἀπό τή θρησκειολογία καί πάλι πρός τήν χριστιανική διδασκαλία.

  9. Διερωτῶμαι γιατί σέ ὅλη τήν Εὐρώπη ἐπικρατεῖ ἠ διδασκαλία τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, μέ τή θρησκειολογεία νά ἀποτελεῖ μειοψηφοῦσα τάση, ἐνῶ στήν Ἑλλάδα ὑποβαθμίζεται καί διαστρεβλώνεται ἡ διδασκαλία τῆς ἐπικρατούσης Ὁρθοδόξου Πίστεως. Μήπως πρέπει οἱ σχεδιαστές τῶν ἀπαράδεκτων νεωτερισμῶν νά δοῦν τό παράδειγμα τῶν περισσοτέρων χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης; Ἀμέσως μετά τήν πτώση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων εἰσήχθη τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέ ἔμφαση στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση. Τώρα πού οἱ πρώην κομμουνιστικές χῶρες εἰσήγαγαν στό σχολεῖο τή διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐμεῖς παριστάνουμε τούς …μοντέρνους καί εἰσάγουμε τή διδασκαλία δεκάδων θρησκειῶν καί δοξασιῶν εἰς βάρος τῆς χριστιανικῆς ταυτότητας τοῦ λαοῦ!

  10. Θεωρῶ, τέλος, ἀνεξήγητη τή σπουδή τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νά δώσει ἀπό τόν Μάιο τοῦ 2016 τό δικαίωμα στούς Μουσουλμάνους τῆς Θράκης καί σέ ἄλλες θρησκευτικές κοινότητες τῆς Ἑλλάδος νά διδάσκονται μόνο τή δική τους θρησκεία στό δημόσιο σχολεῖο καί νά ἐπιλέγουν τούς δικούς τους καθηγητές τῶν Θρησκευτικῶν, ἐνῶ στήν πλειοψηφία, δηλαδή στούς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες μαθητές, ἐπιβάλλεται τώρα τό πολυθρησκειακό συνονθύλευμα τοῦ Νέου Προγράμματος Σπουδῶν. Αὐτό συνιστᾶ ἀδικαιολόγητη παραβίαση τῆς ἀρχῆς τῆς ἰσονομίας.

Τό συμπέρασμά μου εἶναι ὅτι τά μεταλλαγμένα Θρησκευτικά δέν μποροῦν νά διορθωθοῦν. Πρέπει νά ἀποσυρθοῦν.

Άρθρο στο περιοδικό ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, τεύχος Δεκεμβρίου 2016

Κωνσταντίνος Χολέβας